Podmienky používania mobilnej aplikácie APPKa 

1. Preambula

1.1 Držiteľom licencie a práv spojených s užívaním aplikácie APPKa a prevádzkovateľom aplikácie APPKa (ďalej len „aplikácia“), je spoločnosť Asociácia pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie, Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava, IČO: 42 173 809, Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33847-1, e-mailová adresa: info@appka.app, telefonický kontakt: +421904251780 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy týkajúce sa aplikácie, práv a povinností spoločnosti a užívateľov aplikácie, ktorí majú záujem o informácie o polohe a konaní iných užívateľov (ďalej len „Vy“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.3 Tieto VOP sú právne záväznou dohodou medzi Vami a našou spoločnosťou. Stiahnutím aplikácie, ktorému predchádza povinnosť vyjadrenia súhlasu s oboznámením sa a akceptovaním týchto VOP sa zaväzujete dodržiavať bez výhrad všetky podmienky uvedené v týchto VOP, a vyhlasujete, že s VOP súhlasíte bez výhrad, ste nimi viazaný, a zaväzujete sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzate) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním aplikácie robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito VOP.

1.4 Prijatie týchto VOP je podmienkou pre zobrazenie či používanie aplikácie. Ak nesúhlasíte s týmito VOP, nemôžete používať aplikáciu a registrovať sa na nej a v prípade, ak ste už registrovaný, ste povinný aplikáciu prestať používať a registráciu si zrušiť.

1.5 Prístup k aplikácii a jej používanie je možné len pre osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony a sú oprávnené právne sa zaväzovať podľa podľa platných právnych predpisov. Akceptovaním týchto VOP vyhlasujete, že ste právne spôsobilý a oprávnený prijať tieto VOP a dodržiavať ich ustanovenia.

2. Zmeny a doplnenia VOP

2.1 Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť tieto VOP a akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú tu uvedené odkazom. O zmenách Vás budeme informovať odoslaním správy alebo iným oznámením. Zmena alebo doplnenie VOP nadobúda (ak nie je uvedené inak) účinnosť jej zverejnením. Vaše ďalšie používanie aplikácie po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením VOP. Ak so zmenou alebo doplnením VOP nesúhlasíte, ste povinný ukončiť používanie aplikácie a zrušiť si registráciu na nej.

3. Stručná charakteristika služby poskytovanej aplikáciou

3.1 Aplikácia je aplikáciou na základe ktorej bude vyhodnocovaná pohybová aktivita dotknutej osoby, na základe čoho bude následne určený dobročinný príspevok na projekty realizované APPA v závislosti od realizovanej pohybovej aktivity;

3.2 Stiahnutím aplikácie a jej používaním získate možnosť zdieľať svoju polohu s inými užívateľmi, poznať polohu iných užívateľov v blízkom okolí a mať prístup k ich zverejneným sociálnym sieťam.

4. Ceny

4.1 Aplikácia a jej základné služby sú pre Vás poskytovaná bezplatne, náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre jej používanie sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používate.

4.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade vybraných doplnkových služieb môže ísť platené služby. Ich ceny sú uvedené priamo v aplikácií.

5. Používanie aplikácie

5.1 Používanie aplikácie je povolené len na účely uvedené v týchto VOP. Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemáte právo na žiadnu odplatu za jej používanie.

5.2 Akékoľvek vaše otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o aplikácii alebo službách ňou alebo jej prostredníctvom poskytovaných, ktoré nám budete adresovať, sa môžu stať našim vlastníctvom a môžeme ich využívať v neobmedzenom rozsahu.

6. Licencia na používanie aplikácie

6.1 V súlade s týmito VOP Vám udeľujeme obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú, neprevoditeľnú a nedeliteľnú licenciu na používanie aplikácie výhradne na Vaše osobné použitie a len v súvislosti s Vaším prístupom k aplikácii a jej používaním.

6.2 Nie ste oprávnení na iné použitie aplikácie, najmä nesmiete používať, kopírovať, upravovať, meniť, vytvárať odvodené diela, distribuovať, licencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, verejne prenášať, vysielať alebo inak využívať aplikáciu, s výnimkami výslovne povolenými týmito VOP. Nie ste oprávnení na odstraňovanie upozornení na autorské práva a iné vlastnícke práva, ktoré sú v aplikácii obsiahnuté.

7. Vaše povinnosti, zodpovednosť a vyhlásenia

7.1 Vaše povinnosti:

a) zaväzujete sa nevyužívať aplikáciu v prípade, ak ste ešte nedosiahli zákonom stanovený vek pre podpísanie zmluvy s našou spoločnosťou, alebo ak Vám právne predpisy nepovoľujú využívať aplikáciu alebo prijať tieto VOP.

b) zaväzujete sa poskytnúť nám všetky informácie a údaje (vrátane údajov pri registrácii) pravdivé, presné a aktuálne. Svoje údaje môžete kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť prostredníctvom aplikácie.

c) zaväzujete sa, že nebudete používať aplikáciu nijakým spôsobom k akýmkoľvek protiprávnym účelom alebo akýmkoľvek protiprávnym spôosobm, najmä avšak nie výlučne spôsobom, ktorý by narušoval, poškodzoval, zaťažoval či obmedzoval aplikáciu alebo znižoval jej výkon alebo ktorý by obchádzal účel, na ktorý je aplikácia určená. Zaväzujete sa, že nebudete obchádzať alebo modifikovať bezpečnostné opatrenia aplikácie, ani nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone či iné škodlivé programy, vstupovať alebo sa snažiť vstupovať na účty iných užívateľov či narušovať alebo sa snažiť narušovať akékoľvek bezpečnostné opatrenia.

d) zaväzujete sa, že budete aplikáciu používať výlučne vo svojom vlastnom mene s uvedením vlastnej identity a nebudete sa vydávať za inú osobu a rovnako tak neumožníte inej osobe využívanie aplikácie vo Vašom mene.

e) zodpovedáte za obmedzenie prístupu iných osôb k Vášmu mobilnému zariadeniu alebo inej technológii a za utajenie Vášho účtu a hesla a za všetky aktivity vykonané prostredníctvom Vášho účtu či hesla. Zaväzujete sa nás okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu či inom porušení bezpečnosti, a po každom použití svojho účtu sa ubezpečiť, že ste sa zo svojho účtu odhlásili. Nezodpovedáme za žiadnu stratu, ujmu ani škodu vzniknutú v dôsledku nedodržania vyššie uvedeného ustanovenia.

f) zaväzujete sa, že nebudete používať aplikáciu spôsobom, na základe ktorého by nám vznikla a/alebo hrozil vznik akejkoľvek ujmy a/alebo škody.

g) zaväzujete sa, že budete dodržiavať všetky príslušné právne predpisy.

h) zaväzujete sa, že ak od nás dostanete akúkoľvek informáciu alebo údaj, budete s týmito nakladať ako s dôvernými a neposkytnete ho žiadnej tretej strane.

i) zaväzujete a sľubujete, že nás odškodníte a ochránite v celom rozsahu voči akýmkoľvek nárokom vzneseným proti nám akoukoľvek inou osobou v dôsledku Vášho porušenia týchto VOP.

8.2 Beriete na vedomie, a súhlasíte s tým, že:

a) máme právo zablokovať alebo zrušiť Váš užívateľský účet k aplikácii, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, ak dospejeme k názoru, že nedodržiavate niektoré z ustanovení týchto VOP.

b) neručíme za to, že obsah, ktorý na platforme APPKa zdieľajú ostatní užívatelia.

9. Registrácia a jej zrušenie

9.1 Aplikáciu môžete používať aj bez registrácie, avšak pre prístup k určitým funkciám aplikácie je nutné registrovať sa v aplikácii vytvorením účtu.

9.2 Súhlasíte s poskytnutím presných, aktuálnych a úplných informácií počas procesu registrácie a vo všetkých ostatných prípadoch, keď používate aplikáciu, a zaväzujete sa aktualizovať informácie, aby boli vždy presné, aktuálne a úplné.

9.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že máme plné právo na základe vlastného uváženia odmietnuť alebo neumožniť vám registráciu a vytvorenie účtu v aplikácii, a to aj bez uvedenia dôvodu.

9.4 Váš účet v aplikácii je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem Vás. Ste výhradne zodpovedný za zabezpečenie hesla do vášho účtu. Za všetku činnosť, ktorá sa vyskytuje vo Vašom účte, ste výlučne zodpovední a o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu ste povinný nás bezodkladne informovať. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, škodu či ujmu spôsobenú neoprávneným použitím Vášho účtu ani oprávneným Vašim použítím účtu. Všetku zodpovednosť za aktivitu na Vašom účte nesiete Vy.

9.5 Váš účet v aplikácii je našim majetkom, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenositeľné a neprevoditeľné, nededia sa a viažu sa výlučne na Vašu osobu.

9.6 Môžeme kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a aj bez oznámenia pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť Váš prístup k aplikácii a/alebo zrušiť Váš účet a registráciu v aplikácii. V prípade Vášho opakovaného porušenia povinností podľa týchto VOP, máme právo Vám pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť používanie aplikácie, bez ohľadu na naše právo uplatniť si ďalšie nároky voči Vám na ochranu našich práv a/alebo práv tretích osôb. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v takomto prípade nebudete mať nárok na akékoľvek plnenie alebo vrátenie poskytnutého plnenia z našej strany.

9.7 Nemáte žiadnu povinnosť používať aplikáciu a v akomkoľvek okamihu a bez predchádzajúceho upozornenia ju smiete podľa vlastného rozhodnutia prestať používať. To isté platí pre zrušenie Vašej registrácie a účtu v aplikácii. Uvedené nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť týchto VOP, najmä tých ustanovení, ktoré majú podľa týchto VOP trvať aj po skončení zmluvného vzťahu medzi nami a Vami.

9.8 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že po zrušení Vašej registrácie v aplikácii nemáme povinnosť odstrániť alebo vrátiť Vám akýkoľvek obsah, ktorý ste do aplikácie umiestnili.

10. Dostupnosť aplikácie

10.1 Nie sme povinní zabezpečiť neustálu a nepretržitú dostupnosť aplikácie. Vyvinieme však maximálne úsilie na to, aby sme ju do primerane možnej miery zabezpečili a opravili akékoľvek chyby a problémy.

10.2 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť, prerušiť alebo ukončiť, dočasne alebo trvalo, fungovanie aplikácie alebo jej časti, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Aplikácia je poskytovaná „tak ako je“ a my neposkytujeme žiadne záruky v súvislosti s jej používaním a obsahom a žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb poskytovaných aplikáciou alebo jej prostredníctvom, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie fungovania aplikácie, pričom tak môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia. Súhlasíte s tým, že voči Vám ani voči žiadnej tretej strane v takomto prípade nenesieme žiadnu zodpovednosť.

11. Vylúčenie zodpovednosti

11.1 Ohľadne správnosti informácií zverejnených v aplikácii, ktoré boli do aplikácie poskytnuté inou osobou ako nami, nenesieme žiadnu zodpovednosť a neposkytujeme za ne žiadnu záruku.

11.2 Neručíme za úplnosť, aktuálnosť a správnosť prenesených dát prostredníctvom internetu a takisto ani za to, že Vy alebo iný užívateľ obdržíte príslušné informácie včas.

11.3 Používanie aplikácie je na Vaše výlučné riziko a zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Vám mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním aplikácie. Rovnako tak Vaša komunikácia a plnenie si záväzkov voči iným užívateľom aplikácie je na Vaše výlučné riziko a zodpovednosť.

11.4 Nezodpovedáme za obsah tretích strán v aplikácii. Ak aplikácia obsahuje odkazy na obsah tretích strán, beriete na vedomie, že tento obsah nepodlieha týmto VOP ani našej kontrole a ste sami zodpovedný za jeho používanie. Neschvaľujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek takéto odkazy a ak k nim pristupujete, robíte tak na vlastné riziko.

11.5 V prípade, že dočasne alebo trvalo ukončíme naše služby alebo niektorú ich časť, neplynie pre nás z tejto skutočnosti žiadna zodpovednosť.

12. Odškodnenie

12.1 Súhlasíte s tým, zaväzujete sa a sľubujete nás odškodniť v celom rozsahu bez obmedzenia za všetku ujmu a škodu, ktorá by nám mohla vzniknúť v súvislosti s Vašim používaním aplikácie, najmä, avšak nie výlučne v súvislosti s (i) prepravnou službou, (ii) porušením týchto VOP, dobrých mravov a platného práva a/alebo (iii) obsahom Vami umiestneným v aplikácii, a pod.

13. Práva duševného vlastníctva

13.1 Naša spoločnosť je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa aplikácie a obsahu v nej publikovaného (najmä, avšak nie výlučne, softvéru, označení, log, ochranných známok a pod.), s výnimkou práv duševného vlastníctva tretích strán a tento nesmie byť bez nášho súhlasu žiadnym spôsobom použitý. Jeho uvedenie v aplikácii nesmie byť chápané ako priame či nepriame ani iné udelenie licencie alebo práva či súhlasu na použitie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva našej spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany bez nášho súhlasu.

13.2 Nie je dovolené odstraňovať naše upozornenia o autorských právach, ochranné známky či iné oznámenia ohľadom vlastníckych práv k duševnému vlastníctvu.

13.3 Stiahnutím aplikácie ani jej používaním Vám nevzniká žiadne právo na akúkoľvek úpravu a/alebo zásahy do aplikácie, ani na použitie práv patriacich nám a/alebo autorom aplikácie s výnimkami povolenými priamo v týchto VOP.

14. Orgán dozoru a ochrana spotrebiteľa

14.1 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

14.2 Zákazník, ak je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, počas ktorého spolupracuje s týmto subjektom v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetovej adrese http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr, ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a tiež na internetovej adrese http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať aj prostredníctvom platformy umiestnenej na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

15. Rozhodné právo a príslušný súd

15.1 Tieto VOP a vzťahy medzi Vami a našou spoločnosťou sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku, s vylúčením jeho kolíznych noriem. Súhlasíte s tým, aby akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý medzi Vami a nami môže vzniknúť, bol riešený na slovenskom súde, miestne príslušnom podľa adresy sídla našej spoločnosti.

16. Osobné údaje

16.1 Beriete na vedomie, že spracúvame Vaše osobné údaje na účely a za podmienok, ktoré sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na našej internetovej stránke.

17. Všeobecné ustanovenia

17.1 Vyššia moc. Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

17.2 Úplná zmluva. Tieto VOP spoločne s dokumentami, na ktoré VOP odkazujú a ďalšími právnymi oznámeniami alebo dodatočnými zmluvnými podmienkami alebo pravidlami uverejnenými spoločnosťou v aplikácii predstavujú celú dohodu medzi Vami a nami týkajúcu sa aplikácie a služieb získaných prostredníctvom aplikácie.

17.3 Oddeliteľnosť. Ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto VOP a sme oprávnení jednostranne nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým, ktorého úprava zodpovedá pôvodnému zmyslu takéhoto ustanovenia, pričom ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti a vykonateľné.

17.4 Zákaz postúpenia. Ak vo VOP nie je uvedené inak, nesmiete postúpiť, delegovať, alebo inak previesť akékoľvek práva a povinnosti či pohľadávky súvisiace s užívaním aplikácie bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu na tretiu osobu. Zákaz postúpenia sa na nás nevzťahuje.

17.5 Názvy častí. Jednotlivé názvy častí týchto VOP sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.

17.6 Zachovanie platnosti. Tie práva a povinnosti, ktorá zo svojej povahy majú zostať v platnosti a účinnosti aj po ukončení týchto VOP, nestrácajú platnosť ani účinnosť ani po ich ukončení, najmä, avšak nie výlučne sa to týka ustanovení o obmedzení alebo zbavení sa zodpovednosti, odškodnení, rozhodnom práve a súdnej právomoci a pod.

17.7 Žiadne vzdanie sa práv. V prípade, že tieto VOP porušíte a my proti Vám nepodnikneme žiadne kroky, neznamená to vzdanie sa práv z našej strany a stále sme oprávnení využívať svoje práva a právne prostriedky aj naďalej.

17.8 Žiadne partnerstvo. Žiadne z ustanovení týchto VOP nezakladá medzi Vami a nami partnerstvo ani zastúpenie, pracovný pomer ani akýkoľvek typ združenia, spolupráce či spojenia.

17.9 Reklamácie, sťažnosti a podnety. Zodpovedáme za vady aplikácie voči zákazníkom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených v Preambule týchto VOP.

17.10 Jazyk. Tieto VOP môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie.

17.11 Účinnosť. Tieto VOP nadobúdajú platosť a účinnosť dňa 01.02.2023.